24 juliol 2012

LA XARXA D’OFICINES DE L’HABITATGE ASSUMEIX NOVES COMPETENCIES

La Xarxa d’Oficines de l’Habitatge assumeix noves competències i ofereix serveis d’assessorament, ajuts d’urgència, mediació al lloguer i cèdula d’habitabilitat

A més del catàleg de serveis actual, es gestionarà la concessió de cèdules d’habitabilitat, els ajuts d’especial urgència, el servei d”Ofideute’ i la mediació en els casos de lloguer. Les oficines d’habitatge funcionen des de fa tres anys com a ‘finestreta única’ per a llogaters i propietaris. Han atès 602.771 consultes i atorgat gairebé 84.000 ajuts per pagar el lloguer. A més, 86.022 habitatges s’han pogut beneficiar en ajuts per a obres de rehabilitació. També s’inicia la modificació del reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial per adaptar-lo a la nova legislació (Llei ‘Òmnibus’), i a l’entorn socioeconòmic actual.