8 setembre 2013

LA COORDINADORA, INCLOSA EN EL CENS D’ENTITATS DE FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA

La Coordinadora d’Entitats del Poble-sec ha estat admesa al Cens d’Entitats 2013 de Foment de la Llengua Catalana

Aquest cens l’elabora anualment la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

El Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana agrupa fundacions i associacions que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació. S’entén per foment de la llengua catalana la realització d’activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col•lectius contrets. Poden formar-ne part les entitats que tenen prevista en els estatuts la finalitat de foment de la llengua catalana o les que duen a terme activitats per impulsar-ne l’ús.

La inclusió en aquests Cens permet a les entitats millorar el seu finançament, ja que les aportacions econòmiques de persones físiques es poden acollir als articles 1 i 2 de la llei 21/2001 de 28 de desembre, (DOGC de 31 de desembre de 2001), de mesures fiscals i administratives, les quals estableixen les deduccions en la quota de l’Impost sobre la renda de les persones físiques:

• En la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l’impost sobre la renda de les persones físiques, pot aplicar-se, juntament amb la reducció percentual que correspongui sobre l’import total de les deduccions de la quota establertes per la Llei de l’Estat reguladora de l’impost, una deducció per donatius a favor de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin en el Cens que elabora anualment el Departament de Cultura. L’import de la deducció es fixa en el 15 per 100 de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10 per 100 de la quota íntegre autonòmica.

 
 
 

SI T'AGRADA COMPARTEIX