30 març 2010

CURSOS DE FORMACIÓ ESPECIALITZADA

GESTIÓ DELS CONFLICTES DES D?UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL
Curs dividit en 3 mòduls independents de 40 hores cadascú

MÒDUL I: Comunicació i Competències Interculturals
Del 9 d’abril al 15 de maig
Divendres de 17 a 21h i dissabte de 10 a 14h

MÒDUL II: Tècniques per a la gestió de conflictes a l’àmbit intercultural
Del 28 de maig al 9 de juliol
Divendres de 17 a 20h i dissabte de 10 a 14h

Mòdul III: Col·lectius presents a Catalunya: diverses formes d’entendre i gestionar el conflicte
Tardor, dates per concretar

Preu: 250,00 euros per mòdul

Adreçat a:
Educadors/es, treballadors/es socials, sociòlegs/es, psicòlegs/es, mediadors/es i totes aquelles persones que treballen i/o estan interessades en l’àmbit de la immigració i la interculturalidad

Objectius:
Donar competències i formació per treballar la gestió de conflictes a l’àmbit de la interculturalidad

Programa MÒDUL I:
Conceptes Fundamentals filosòfics i politics
La singularitat i la pluralitat en la diferencia; Desigualtat, disparitat
Comunicació: definició, objectius, components
La relació: diverses formes del llenguatge: cos i paraula.
Llenguatge i experiència
Programació neurolingüística i comunicació
Treball i llenguatge corporal
Competències interculturals: descentració, aproximació al marc de referència de l’altre, negociació i/o mediació

Programa MÒDUL II:
El conflicte: definició, actors en la relació, rol i funció
Procés de gestió de conflictes
Necessitats i dificultats
Gestió de conflictes en l?àmbit comunitari
Gestió de conflictes en l?àmbit interpersonal
Anàlisis de casos

Coordinadora pedagógica:
Elizabeth Uribe Pinillos – Historiadora, Pedagoga, Formadora en Interculturalidad, Coordinadora del equip de mediació intercultural de ABD.

TEATRE COM A RECURS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
Taller de 20h
1ª edició: del 12 al 16 d’abril
2ª edició: del 5 al 9 de juliol
De 17 a 21h
Preu: 130,00 euros.

Adreçat a:
Educadors/es, professors/es, monitors/es i tots aquells interessats en utilitzar el teatre com a eina educativa i descobrir els recursos que ofereix per transmetre coneixements, crear debat i resoldre conflictes

Objectius:
Planificar una sessió de teatre
Adquirir tècniques teatrals
Adquirir criteris per seleccionar els temes adequats a tractar
Analitzar situacions
Adquirir nocions de teatre fòrum.

Programa:
Tècniques de teatre: escenificar una historia; personatge; relacions entre els personatges
Tècniques de improvisació
Tècniques de teatre foro
Reconèixer i analitzar situacions de conflicte
Experimentació de una sessió de foro

Professora:
Silvana Nafria per a més informació www.silnafria.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LLENGUA I CULTURA XINESA
Curs de 40h
Del 15 d’abril al 22 de juny
Dimarts i dijous de 19 a 21h
Preu: 250,00 euros

Adreçat a:
Persones que volen viatjar a la Xina, professorat que te alumnat d’origen xinès i totes aquelles persones interessades en conèixer la cultura xinesa.

Objectiu:
Introduir els alumnes en el món de la llengua i la cal·ligrafia xinesa com un mitjà per conèixer la historia i la filosofia d’aquesta cultura mil·lenària a través de classes teòriques i pràctiques

Programa:
Aproximació històrica
Iniciació a l’idioma xinès
Continguts culturals i filosòfics en la llengua
Introducció a la cal·ligrafia xinesa

Professora:
Yuna Qu: Mediadora Intercultural de l’Associació sociocultural La Formiga

Altres cursos que oferirem properament

IMMIGRACIÓ, INTERCULTURALITAT I ACOLLIDA
Curs de 52h
Del 8 de maig al 3 de juliol
Divendres de 17 a 21h i dissabte de 10 a 14h
Total: 52h
Preu: 270,00 euros

Adreçat a:
Tècnics d’immigració, mediadors interculturals i totes aquelles persones que treballen i/o estan interessades en l’àmbit de la immigració i la interculturalitat

Objectius:
Donar eines, informació i formació per a la posada en marxa de les sessions d’acollida previstes per la Llei d’Acollida de la Generalitat de Catalunya
Preparar futurs tècnics/agents d’acollida

Programa:
La nova llei d’estrangeria
L’acollida a nivell local: llei catalana d’acollida
Models dels serveis d’acollida
Metodologia de les sessions d’acollida
Immigració, economia i societat
Politiques locals d’integració i acollida
Característiques i necessitats socials de la nova immigració:
Joves, Dones immigrades, Immigració magribina, Immigració xinesa
Immigració llatina, Immigració de l’Est, Immigració de l’Àfrica Subsahariana, Immigració de Pakistan

Coordinadors pedagògics:
Jesús Gomez Pujol: Economista, Director Tècnic de l’Associació sociocultural La Formiga; Tècnic d’immigració
Gustavo de Miguel: Pedagog, coordinador del pla educatiu de l’Associació sociocultural La Formiga; Agent d’acollida per a l’ Ajuntament de Barcelona

JOVES LLATINS I IMMIGRACIÓ
Problemàtiques, reflexions i eines
Curs de 24 h
Del 7 al 28 de maig
Divendres de 17 a 21h i dissabte de 10 a 14h
Preu: 150,00 euros

Adreçat a:
Mediadors/es interculturals, tècnics/ques d’immigració, agents d’acollida, treballadors/es socials, professorat de primària i ESO i persones que treballin amb col·lectiu llatinoamericà, així com persones interessades en el tema

Objectius:
Aprofundir sobre les migracions llatinoamericanes, contextos d’origen i de destí, i sobre la relació Espanya-America Llatina des d’una perspectiva transatlàntica
Repensar el concepte de Amèrica Llatina i la presència dels col·lectius llatinoamericans en Espanya i Catalunya
Deconstruir alguns tòpics i estereotips que es construeixen al voltant de la migració llatinoamericana i dels joves llatins

Programa:
Aspectes històrics, culturals i sociopolítics d’Amèrica Llatina
Migracions llatinoamericanes a Espanya
Fluxos migratoris i polítiques migratòries del estat espanyol
Migracions llatinoamericanes des d?una perspectiva familiar i de gènere
Reagrupació familiar i joventut llatina
Joves llatins, espai públic i convivència
“Bandes juvenils”: reflexions a partir de l’experiència d’intervenció comunitària
Fills i filles de famílies immigrants a l’escola catalana: reflexions a partir de casos d’estudi

Equip docent:
Vicenç Casalta : Mestre d’infantil i primaria. Doctorand en Antropologia. Assessor LIC al Vallès Occidental. membre dels grups d’investigació EMIGRA (Educació, Migracions, Infàncies) – UAB i AFIN (Adopcions, Famílies, Infàncies) – UAB
Luca Giliberti : Antropòleg i doctorand del Programa “Educació, Societat i Qualitat de Vida”, univ.de Lleida. Investigador sobre temàtiques de joventut, migració i escola a Catalunya. Experiència en projectes de recerca sobre la joventut llatinoamericana i els grups juvenils de carrer
Gabriela Poblet : Doctoranda en Antropologia. Investigadora en temàtiques de migració llatinoamericana, gènere i inserció laboral. Experiència com a mediadora interucultural i formadora en projectes d’acollida

____________________________________________

Os enviamos información sobre los cursos de formación especializada que empezaran el mes de abril

GESTIÓN DE CONFLICTOS DESDE UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL
Curso dividido en 3 módulos independientes de 40 horas cada uno

MÓDULO I: Comunicación y Competencias Interculturales
Del 9 de abril al 15 de mayo
Viernes de 17 a 21h y sábado de 10 a 14h

MÓDULO II: Técnicas para la gestión de conflictos en el ámbito intercultural
Del 28 de mayo al 9 de julio
Viernes de 17 a 20h y sábado de 10 a 14h

MÓDULO III: Colectivos presentes en Cataluña: diferentes formas de
entender y gestionar el conflicto
Otoño, fechas por concretar

Precio: ¡250,00 euros per módulo

Dirigido a:
Educadores/as, trabajadores/as sociales, sociólogos/as, psicólogos/as, mediadores/as y todas aquellas personas que trabajan y/o están interesadas en el ámbito de la inmigración y la interculturalidad

Objetivos:
Dar competencias y formación para trabajar la gestión de conflictos en el ámbito de la interculturalidad

Programa MÓDULO I:
Conceptos Fundamentales filosóficos y políticos
La singularidad y la pluralidad en la diferencia; Desigualdad, disparidad
Comunicación: definición, objetivos, componentes
La relación: diferentes formas del lenguaje: cuerpo y palabra.
Lenguaje y experiencia
Programación neurolingüística y comunicación
Trabajo y lenguaje corporal
Competencias interculturales: descentración, aproximación al marco de referencia del otro, negociación y/o mediación

Programa MÓDULO II:
El conflicto: definición, actores en la relación, papel y función
Proceso de gestión de conflictos
Necesidades y dificultades
Gestión de conflictos en el ámbito comunitario
Gestión de conflictos en el ámbito interpersonal
Análisis de casos

Coordinadora pedagógica:
Elizabeth Uribe Pinillos – Historiadora, Pedagoga, Formadora en Interculturalidad, Coordinadora del equipo de mediación intercultural de ABD

TEATRO COMO RECURSO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
Taller de 20h
1ª edición: del 12 al 16 de abril
2ª edición: del 5 al 9 de julio
De 17 a 21h
Precio: 130,00 euros

Dirigido a:
Educadores/as, profesores/as, monitores/as y todos aquellos interesados en utilizar el teatro como herramienta educativa y descubrir los recursos que ofrece para transmitir conocimientos, crear debate i resolver conflictos

Objetivos:
Planificar una sesión de teatro
Adquirir técnicas teatrales
Adquirir criterios para seleccionar los temas adecuados a tratar
Analizar situaciones
Adquirir nociones de teatro foro

Programa:
Técnicas de teatro: escenificar una historia; personajes; relaciones entre los personajes
Técnicas de improvisación
Técnicas de teatro foro
Reconocer y analizar situaciones de conflictos
Experimentación de una sesión de foro

Profesora:
Silvana Nafria: para más información www.silnafria.com

LENGUA Y CULTURA CHINA
Curso de 40h
Del 15 de abril al 22 de junio
Martes y jueves de 19 a 21h
Precio: 250,00 euros

Dirigido a:
Personas que quieren viajar a China, profesorado con alumnado de origen chino y todas aquellas personas interesadas en conocer la cultura china.

Objetivos:
Introducir a los alumnos en el mundo de la lengua y la caligrafía china como medio para conocer la historia y la filosofía de esta cultura milenaria a través de clases teóricas y prácticas

Programa:
Aproximación histórica
Iniciación al idioma chino
Contenidos culturales y filosóficos en la lengua
Introducción a la caligrafía china

Profesora:
Yuna Qu: Mediaodra Intercultural de la Asociación sociocultural La Formiga

Otros cursos que realizaremos próximamente…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INMIGRACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y ACOGIDA
Curso de 52h
Del 8 de mayo al 3 de julio
Viernes de 17 a 21h y sábado de 10 a 14h
Total: 52h
Precio: 270,00 euros

Dirigido a:
Técnicos de inmigración, mediadores interculturales y todas aquellas personas que trabajan y/o están interesadas en el ámbito de la inmigración y la interculturalidad

Objetivos:
Dar herramientas, información y formación para la puesta en marcha de las sesiones de acogida previstas por la Ley de Acogida de la Generalitat de Cataluña
Preparar futuros técnicos/agentes de acogida

Programa:
La nueva ley de extranjería
La acogida a nivel local: ley catalana de acogida
Modelos de los servicios de acogida
Metodología de las sesiones de acogida
Inmigración, economía y sociedad
Políticas locales de integración y acogida
Características y necesidades sociales de la nueva inmigración:
Jóvenes, Mujeres inmigradas, Inmigración magrebina, Inmigración china
Inmigración latina, Inmigración del Este, Inmigración de África Subsahariana, Inmigración de Pakistán

Coordinadores pedagógicos:
Jesús Gómez Pujol – Economista, Director Técnico de la Asociación sociocultural La Formiga; Técnico de Inmigración
Gustavo de Miguel – Pedagogo, coordinador del plan educativo de la Asociación sociocultural La Formiga; Agente de acogida para el Ayuntamiento de Barcelona

JÓVENES LATINOS E INMIGRACIÓN
Problemáticas, reflexiones y herramientas
Curso de 24 h
Del 27 de abril al 28 de mayo
Viernes de 17 a 21h y sábado de 10 a 14h
Precio: 150,00 euros

Dirigido a:
Mediadores/as interculturales, técnicos/as de inmigración, agentes de acogida, trabajadores/as sociales, profesorado de primaria y ESO y personas que trabajan con colectivo latinoamericano, así como personas interesadas en el tema

Objetivos:
Profundizar sobre las migraciones latinoamericanas, contextos de origen y de destino, y sobre la relación España-América Latina desde una perspectiva transatlántica
Repensar el concepto de América Latina y la presencia de los colectivos latinoamericanos en España y Cataluña
Deconstruir algunos tópicos y estereotipos que se construyen alrededor de la migración latinoamericana y de los jóvenes latinos

Programa:
Aspectos históricos, culturales y sociopolíticos de América Latina
Migraciones latinoamericanas a España
Flujos migratorios y políticas migratorias del estado español
Migraciones latinoamericanas desde una perspectiva familiar y de genero
Reagrupación familiar y juventud latina
Jóvenes latinos, espacio público y convivencia
“Bandas juveniles”: reflexiones a partir de la experiencia de intervención comunitaria
Hijos y hijas de familias inmigradas en la escuela catalana: reflexiones a partir de casos de estudio

Equipo docente:
Vicenç Casalta – Maestro de infantil y primaria. Doctorando en Antropología. Asesor LIC del Vallés Occidental. Miembro de los grupos de investigación EMIGRA (Educación, Migraciones, Infancia) – UAB y AFIN (Adopciones, Familias, Infancia) – UAB
Luca Giliberti – Antropólogo y doctorando del Programa “Educación, Sociedad y Cualidad de la Vida”, Univ de Lerida. Investigador sobre temáticas de juventud, migración y escuela en Cataluña. Experiencia en proyectos de investigación sobre la juventud latinoamericana y los grupos juveniles de la calle.
Gabriela Poblet – Doctoranda en Antropología. Investigadora en temáticas de migración latinoamericana, genero e inserción laboral. Experiencia como mediadora intercultural y formadora en proyectos de acogida