9 maig 2012

COORDINADORA D’ENTITATS DEL POBLE-SEC. ASSEMBLEA I NOVA JUNTA

Ahir, dia 8 de maig, es va fer l’Assemblea Anual de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec.

Com a resultes, es va constituir la nova junta, que passa a tenir la composició següent:

President d’Honor: Jordi Romeu i Barrera

President: Josep Guzmán i Vila

Vicepresident: Enric Francès i Gaspar

Tresorer: Marta Traveria Martínez

Secretària: Anna María Carceller i Adzarà

Vocal: Màxim Montori Sánchez
Vocal: Amadeu Quintana Jolonch
Vocal: Catalina Gómila i Estany
Vocal: Josep Mª Bernat Montesinos
Vocal: Javier Velasco Quirós
Vocal: Antoni Lasheras i Aliaga
Vocal: Aaron López Batlle
Vocal: Chiara Bombardi
Vocal: Manel Dieguez Alonso
Vocal. Joan Emili Cabello Llopis

Document: foto (55.51 kb)