AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL
DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de
11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a
continuació es faciliten les següents dades:
L’empresa titular d’aquesta website és “Coordinadora d’Entitats del Poble Sec”, amb
domicili a C/Elkano 24, 08004 de Barcelona, amb número de CIF: G59055525, inscrita
en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb número 147. Correu
electrònic de contacte coordinadora@poblesec.org.
La informació continguda en www.poblesec.org, constitueix un servei que ofereix
“Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” d’informació de les activitats que les entitats del
barri duen a terme, així com informació relacionada que pugui ser del vostre interès.
ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
L’accés a la Web www.poblesec.org implica l’acceptació de les condicions d’ús que en
cada moment es trobin vigents en aquesta Web.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software,
els textes, així com la informació i els seus continguts que es recullen en
www.poblesec.org estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de
propietat intel·lectual i industrial a favor de “Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” i no
es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic,
comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació,
sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Coordinadora d’Entitats del Poble Sec”
de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual.
L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web
pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats
comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat
intel·lectual estan expressament reservats per “Coordinadora d’Entitats del Poble Sec”.
“Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” vetllarà pel compliment de les anteriors
condicions i per el correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercitant
totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment
d’aquests drets per part de l’usuari.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL
L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals
de l’usuari per part de “Coordinadora d’Entitats del Poble Sec”. No obstant, es comunica
que, en el cas de que “Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” sol·liciti dades personals,
s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix a la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Les Dades Personals que es recullen als formularis o documents anàlegs de sol·licitud
d’informació de “Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” seran objecte de tractament i
Avís Legal Pàgina 2 de 4
s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a
“Coordinadora d’Entitats del Poble Sec”.
La recollida i tractament de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el
manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi amb “Coordinadora d’Entitats del
Poble Sec”, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis
que l’usuari decideixi contractar.
“Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” ha pres les mesures d’índole tècnica i
organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la
natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja
provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’ adoptaran les mesures
tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de
seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació
per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació
fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema
d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.
COOKIES
Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador tramet al seu, però que no ens
proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter
personal seva, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadístiques.
Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que
hi hagués en el seu ordinador d’altres Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè
l’avisi en pantalla quan rep una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi
aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina
www.poblesec.org.
REGISTRE I CONTRASENYES D’ ACCÉS
“Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” proporciona de forma confidencial a cadascun
dels seus clients un nom d’usuari i una contrasenya d’accés, la qual és única, personal e
intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos a la
Web.
L’usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrasenya, podent
sol·licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o
qualsevol altra circumstancia que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu
accés.
“Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” es reserva el dret a anul·lar discrecionalment la
contrasenya d’accés d’algun usuari quan concorren circumstancies de les quals es puguin
presumir utilitzacions il·lícites.
L’usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin
de l’ús de diferents serveis a què s’accedeix amb clau d’accés o per la utilització que
d’ells realitzin terceres persones accedint amb la contrasenya de l’usuari.
Avís Legal Pàgina 3 de 4
LIMITACIO DE LA RESPONSABILITAT
“Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” no es responsabilitza dels possibles danys o
perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent
d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.
En el mateix sentit, “Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” no es responsabilitza dels
possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o
defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la
transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del
sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies
telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions
no autoritzades.
La Web de “Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” conte enllaços a altres pàgines Web
que puguin resultar d’interès pels usuaris. “Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” no
assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el
compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al
contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes
i sota la seva exclusiva responsabilitat.
“Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” no es fa responsable de l’incompliment de
qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web
www.poblesec.org i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.
“Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” es reserva el dret a interrompre o denegar
discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de
qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les
circumstancies descrites.
ENLLAÇOS
Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual
a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web,
haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “Coordinadora d’Entitats
del Poble Sec”, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran
de fer-se a la seva pàgina d’inici.
Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat
orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts de informació
que poguessin ser del seu interès.
“Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” procura revisar periòdicament el contingut dels
seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret
dels enllaços proposats. Derivat d’aquest fet, sol·licitem la col·laboració de qualsevol
usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts
poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en
coneixement a través del següent correu electrònic coordinadora@poblesec.org.
RESPONSABILITAT
En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts,
enllaços (links) i hipertextos inclosos en la Web www.poblesec.org.
Avís Legal Pàgina 4 de 4
POLITICA DE PRIVACITAT
Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre
estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.
RESERVA
“Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” es reserva la facultat a tota hora, sense
necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació
continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el
dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la
Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment,
reparació o millora.
“Coordinadora d’Entitats del Poble Sec” es reserva el dret a incloure o retirar de manera
total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o
eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renuncia
a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa,
se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de
Barcelona.
Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.
“Coordinadora d’Entitats del Poble Sec”
Tots els drets reservats